യാത്രകൾ

പൊന്മുടിയിൽ

ഞാൻ പൊന്മുടി പോയത് 2014 നായിരുന്നു. പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത യാത്രയായിരുന്നു അത്. 2013 വാങ്ങിയ എന്റെ ഐ 10 പെട്രോൾ കാറിനു ഓട്ടത്തിൽ പെട്ടന്ന് ബ്രേക്ക് ചൗട്ടിയാൽ പെട്ടെന്നു ആക്സിലറേഷൻ കൂടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാരുന്നു . ഹ്യൂണ്ടായ് ത്രിരുവനന്തപുരം സർവീസ്…

സൈരന്ദ്രിയിൽ ഒരു സ്വൈര്യ സഞ്ചാരം

സൈലന്റ് വാലി-നീലഗിരി മലകളുടെ അടിവാരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നിശബ്ദ താഴ്വര. അത്യപൂർവവും അമൂല്യവുമായ ജൈവസമ്പത്തിനാൽ നിറഞ്ഞതാണ്‌ സൈരദ്രിവനം. ചീവീടുകളുടെ അഭാവം ആയിരുന്നു സൈലന്റ്വാലിയുടെ പ്രത്യേകത. ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയായ കുന്തിപ്പുഴ ഇവിടെ അനുസ്യുതം ഒഴുകുന്നു. 1973 ഇൽ സൈലന്റ്വാലി അണക്കെട്ടിന് പ്ലാനിംഗ് കമീഷൻ…