ജൈന കാശി എന്നറിയിപ്പെടുന്ന മൂഡബിദ്രി മംഗലാപുരത്തു നിന്നു 37km അകലെയുള്ള, ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. ധാരാളം മുളകളുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നത്രേ മൂഡബിദ്രി. “മൂടു, ബിദ്രു” എന്നീ വാക്കുകളിൽ നിന്നത്രേ മൂഡബിദ്രി ഉണ്ടായതു. “മൂടു” എന്നാൽ കിഴക്ക് എന്നും “ബിദ്രു” എന്നാൽ മുള എന്നുമാണ് അർത്ഥം. മുടവൻപുര എന്നും ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

Desadanam

അതിവേഗം വളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലോകത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മാസികയാണ് ദേശാടനം. വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അതുല്യമായ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു ദേശാടനം ഓൺലൈൻ ചാനൽ.

സാമ്യമുള്ളവ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *