ഇലക്ട്രോണിക്സ്

എന്താണ് NFT, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഒരു NFT ആർട്ട് പീസ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന് വിറ്റുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്! ആയിരക്കണക്കിന് മുതൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദിക്കാൻ കലാകാരന്മാരെ NFT സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ, എന്താണ് NFT, NFT ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം? NFT (നോൺ ഫംഗബിൾ ടോക്കൺ) എന്നത്…